Zapytania ofertowe

08.03.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/Spedycja/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/Spedycja/2019 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy realizacji usługi szkolenia z zakresu Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputera: pakiet Office, bazy danych, projektowanie stron www, programy graficzne”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje  dla uczestników w ramach projektu "Spedycja szansą dla NEET" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:


23.08.2018     Informacja o wynikach wyboru

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 03/Spedycja/Cargo/2018 dotyczącym realizacji usługi obejmującej realizację szkoleń z n/w zakresu wraz z zapewnieniem egzaminu zewnętrznego:

Część 1: „Projektowanie parametryczne maszyn i urządzeń”

Część 2: „Podstawy analizy i optymalizacji w handlu internetowym”

w ramach projektu „Spedycja szansą dla NEET” nr POWR.01.02.01-24-0107/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: CENTRUM SZKOLENIOWO – DORADCZE STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej  547 – zarówno w zakresie 1 jak i 2 zamówienia.


15.08.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 03/Spedycja/Cargo/2018

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 03/Spedycja/Cargo/2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę realizacji szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym  dla uczetsników projektu  pt. „Spedycja szansą dla NEET” nr POWR.01.02.01-24-0107/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


16.02.2018     Informacja o wynikach wyboru

W związku z zapytaniem ofertowym nr 02/Spedycja/Cargo/2018 dotyczącym realizacji usługi obejmującej:

  1. Realizacja szkoleń z zakresu Bezpieczny Łańcuch Dostaw wraz z zapewnieniem egzaminu zewnętrznego

w ramach projektu „Spedycja szansą dla NEET” nr POWR.01.02.01-24-0107/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: KONSORCJUM FIRM: TSL Monika Kaptur oraz AVIATION CONSULTING Michał Ratajczak.


12.02.2018     Informacja o wynikach wyboru

W związku z zapytaniem ofertowym nr 01/Spedycja/Cargo/2018 dotyczącym realizacji usługi obejmującej:

  1. Doradcy zawodowego wraz z utworzeniem indywidualnych planów działania
  2. Usługi pośrednictwa pracy

w ramach projektu „Spedycja szansą dla NEET” nr POWR.01.02.01-24-0107/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: CENTRUM SZKOLENIOWO – DORADCZE STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej  547
– zarówno w zakresie 1 jak i 2 zamówienia


08.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 02/Spedycja/Cargo/2018

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 02/Spedycja/Cargo/2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę realizacji szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym z zakresu "Bezpieczny Łańcuch dostaw"  projektu pt. „Spedycja szansą dla NEET” nr POWR.01.02.01-24-0107/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


05.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/Spedycja/2018

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/Spedycja/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy realizacji usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczestników w ramach projektu "Spedycja szansą dla NEET" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:


02.02.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 01/Spedycja/Cargo/2018

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 01/Spedycja/Cargo/2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy), poradnictwa zawodowego oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy)  pt. „Spedycja szansą dla NEET” nr POWR.01.02.01-24-0107/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami: