O projekcie

Projekt „Spedycja szansą dla NEET” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-29 lat poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji a także doświadczenia zawodowego, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

a)     określenie potrzeb i możliwości uczestników  - indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza stopnia oddalenia od rynku pracy oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

b)    poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

c)     kurs  spedytora : Bezpieczny łańcuch dostaw

d)     3 - miesięczny staż zawodowy 

Projekt skierowany jest do 140 osób biernych zawodowo (w tym   kobiet) zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 18-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
  • niepracujących (biernych zawodowo),
  • niekształcących się (w  trybie dziennym),
  • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

·           kobiety,

·           osoby z niskim wykształceniem,

·           osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia,

·           osoby o niskich dochodach w rodzinie.

 W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

·           wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,

·           materiały szkoleniowe,

·           poczęstunek podczas szkoleń,

·           zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

·           ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,

·           egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

·           stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.